แผนที่ รพ.เกษมราษฏร์ ศรีบุรินทร์

ksbr

 

 

ksbr

 

 

Thai Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) English Japanese Korean Malay Vietnamese

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
โทร 0-5391-0999 แฟกซ์ 0-5315-3233
อุบัติเหตุฉุกเฉินโทร 0-5370-0200

วิสัยทัศน์

 

 

วิสัยทัศน์

 

“โรงพยาบาลเอกชนระดับ ตติยภูมิ ที่ให้บริการทางการแพทย์ครบทุกสาขา และสามารถตอบสนองความต้องการของ Stake holder ในทุกมิติ”

 

พันธกิจ

1.การพัฒนาการบริการทางการแพทย์เฉพาะทางให้ครบทุกสาขา

 

2.การพัฒนาภาพลักษณ์ด้านการบริการ โดยเน้น

- การพัฒนาบุคลิกภาพ ภาษา และพฤติกรรมการบริการของบุคลากรในทุกระดับ

- ระบบการบริการที่รวดเร็ว เข้าถึง ยึดหลัก “คุณคือคนสำคัญ”

- ปรับปรุงสถานที่ และสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับระบบบริการของโรงพยาบาล

- ปรับปรุงระบบ IT เพื่อความถูกต้อง รวดเร็วในการบริการและสามารถตอบสนองการปฏิบัติงาน

- พัฒนาระบบการป้องกัน ควบคุม ติดตาม และแก้ปัญหาการให้บริการ

 

3. การพัฒนาระบบมาตรฐานการดูแลผู้รับบริการ โดยผ่านการรับรองระบบคุณภาพ HA

 

 

ปรัชญา

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ ก่อตั้งขึ้นด้วยอุดมการณ์ที่จะเป็นส่วนหนึ่งของผู้ให้บริการด้านสาธารณสุข เพื่อช่วยเหลือภาครัฐ ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพของชาวจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียง ด้วยการเป็นโรงพยาบาลที่ทันสมัยได้มาตรฐาน และสะดวกสบาย เราภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพื่อยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นควบคู่ไปกับการพัฒนาใน ด้านอื่นๆ ของจังหวัดเชียงราย เราจะยึดมั่นในจรรยาบรรณและคุณธรรมเพื่อดำเนินธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดที่ตั้งไว้

 

 

ขอบเขตการบริการ

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ เป็นโรงพยาบาลเอกชน ให้บริการรักษาในระดับตติยภูมิขนาด 120 เตียง เป็นโรงพยาบาลทั่วไป และให้บริการใน 3 รูปแบบ คือ เป็นศูนย์การแพทย์ทั่วไป ศูนย์การแพทย์เหมาจ่ายและศูนย์ธุรกิจพิเศษให้บริการโดยแพทย์ทั่วไปและแพทย์ เฉพาะทางด้านต่างๆ ได้แก่สูติ-นรีเวชกรรม,ศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรม-ออโธปิดิกส์ ศัลยกรรมประสาท, ศัลยกรรมระบบปัสสาวะ ,ศัลยกรรมตกแต่ง, อายุรกรรม ,กุมารเวชกรรม จักษุวิทยา ,โสตอนาสิก , วิสัญญี และแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินเปิดให้บริการ24 ชั่วโมง ศูนย์ธุรกิจพิเศษ ได้แก่ ศูนย์สุขภาพ ศูนย์เวชกรรม ฟื้นฟูและนวดแผนไทย ศูนย์ทันตกรรม ศูนย์เลเซอร์ความงามและศัลยกรรมตกแต่ง ศูนย์ฟอกไต

 

 

" โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ ดูแลใกล้ชิดสนิทเหมือนญาติ "

รพ.เกษมราษฏร์ ศรีบุรินทร์

111/5 ถนนเอเชีย 1 หมู่ 13 ต.สันทราย อ.เมือง จ. เชียงราย 57000
อีเมล์admin@ksbrhospital.com

ksbr

ksbr

ksbr